Objects / Records

Ohne Ort, 4. November 1716 Gubert v. Salis, Malans, an Envoyé Peter v. Salis, betreffend die elsässischen Forderungen. Kopie vgl. Sig. D III Z/II Ad.38

Share

Help Search